Privacyverklaring

PRIVACYBELEID

Raafs Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt persoonsgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacyregeling. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die niet direct iets over iemand zeggen, kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder wordt uitgelegd op welke wijze Raafs Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens
Raafs Advocatuur verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van juridische diensten voor cliënten;
 • het voeren van gerechtelijke procedures;
 • het uitvoering geven aan een overeenkomst;
 • het nakomen van juridische en wettelijke verplichtingen;
 • ten behoeve van de advisering, bemiddeling en (door)verwijzing;
 • het onderhouden van contact met u (communicatieactiviteiten);
 • het opstellen en innen van declaraties;
 • marketingactiviteiten;
 • voor de beveiliging;
 • voor de verbetering van de kwaliteit van de eigen dienstverlening;
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt
Raafs Advocatuur verwerkt de volgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene(n) vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboorteplaats en geboortedatum
 • Burgerservicenummer
 • Vreemdelingennummer
 • Detentienummer
 • Geldig identiteitsbewijs
 • E-mailadres / Whatsapp
 • Medische gegevens
 • Locatiegegevens
 • Inkomensgegevens
 • Herkomst, afkomst, en nationaliteit
 • Andere voor de dienstverlening noodzakelijke persoonsgegevens.

Deze persoonsgegevens verwerkt Raafs Advocatuur omdat u op eigen initiatief deze persoonsgegevens hebt verstrekt, of in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door andere partijen aan Raafs Advocatuur zijn bekendgemaakt, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens baseert Raafs Advocatuur zich op meerdere grondslagen. De gegevensverwerking is uitsluitend gebaseerd op basis van de volgende grondslagen als genoemd in artikel 6 van de AVG:

 • Wettelijke verplichting
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • Gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden
Raafs Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Raafs Advocatuur, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Raafs Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Raafs Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Raafs Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Raafs Advocatuur neemt passende technische en organisatorische maatregelen met als doel uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen tegen verlies of tegen iedere vorm van onrechtmatige verwerking. Eenieder die namens Raafs Advocatuur toegang heeft tot uw persoonsgegevens, is gehouden tot geheimhouding. Raafs Advocatuur hanteert de in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging, met als doel persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

In het geval Raafs Advocatuur gebruik maakt van diensten van derden, zoals een telefonie- of IT-leverancier, zal Raafs Advocatuur ter bescherming van uw persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijnen
Raafs Advocatuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het nastreven van de doelen als genoemd in dit privacybeleid, of zolang Raafs Advocatuur op basis van de wet verplicht is uw persoonsgegevens te bewaren.

Uw privacy-rechten
Raafs Advocatuur neemt uw privacy rechten serieus en doet er binnen alle redelijkheid alles aan om deze rechten te waarborgen.

U kunt een verzoek indienen uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen in het geval de persoonsgegevens onvolledig, onjuist of strijdig met een wettelijk voorschrift zijn. U kunt ook een verzoek indienen om de persoonsgegevens die Raafs Advocatuur van u verwerkt, op te vragen.

Mocht u bezwaar hebben tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat aan Raafs Advocatuur kenbaar maken. Raafs Advocatuur zal de verwerking stoppen en/of ongedaan maken, indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat of in het geval andere gerechtvaardigde gronden aan de verwerking van de persoonsgegevens in de weg staan.

De hiervoor bedoelde verzoeken of bezwaren kunt u indienen door middel van het versturen van een daartoe strekkend schrijven te versturen naar:

Raafs Advocatuur
Stationsplein 1 (Unit 6F)
6131 AS Sittard

U kunt uw verzoeken of bezwaren ook e-mailen naar info@raafsadvocatuur.nl.

U dient er ook rekening mee te houden dat Raafs Advocatuur aan uw verzoek of bezwaar als betrokkene niet of slechts gedeeltelijk tegemoet kan komen. Raafs Advocatuur dient zich immers ook te houden aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en aan de wettelijke verplichtingen waaraan Raafs Advocatuur zich conformeert.

Cookies en statistieken
Raafs Advocatuur houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. De persoonsgegevens die op deze wijze verzameld worden, zijn in beginsel anoniem en worden door Raafs Advocatuur niet verkocht aan derde partijen.

Pagina’s op de website van Raafs Advocatuur kunnen daarnaast gebruik maken van “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die afhankelijk van de persoonlijke instellingen van de browser automatisch op de computer van een gebruiker worden geplaatst. Deze tekstbestanden worden gebruikt voor registratie en om de websites bij een volgend bezoek aan te passen aan uw wensen. Cookies kunnen geen gegevens van uw harde schrijf verwijderen dan wel lezen. Zoals reeds vermeld kunt u deze cookies al dan niet automatisch laten plaatsen op uw harde schijf. Indien u echter cookies weigert is het mogelijk dat sommige pagina’s niet volledig functioneren en u bijvoorbeeld geen toegang kunt krijgen tot bepaalde informatie op de websites.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Wil je niet dat we deze analytische cookie plaatsen? Je kunt je op twee manieren afmelden:

 1. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 2. Je kunt je specifiek voor onze site afmelden via deze link: Klik hier om Google Analytics te deactiveren.

Gebruik social media en hyperlinks
Raafs Advocatuur gebruikt social media (zoals Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook) en hyperlinks om u te verwijzen naar andere websites. Op de website van Raafs Advocatuur zijn buttons of hyperlinks opgenomen om websites en webpagina’s te kunnen promoten of delen op social media of andere websites. Raafs Advocatuur houdt geen toezicht op en is ook niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via deze andere bronnen. Het gebruik daarvan komt dus voor uw eigen risico en Raafs Advocatuur wijst u erop dat het raadzaam is eerst het privacybeleid van deze andere bron door te lezen, alvorens gebruik daarvan te maken.

Aanpassingen privacybeleid
De inhoud van het privacybeleid van Raafs Advocatuur kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. Mocht het privacybeleid van Raafs Advocatuur op enig moment worden gewijzigd, dan zal het gewijzigde privacybeleid op de website van Raafs Advocatuur worden gepubliceerd.

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over dit privacybeleid, dan kunt u contact opnemen met Raafs Advocatuur.

Dit privacybeleid is op 1 maart 2023 vastgesteld en gepubliceerd.

Whatsapp
💬 hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kan ik je helpen?