Raafs Advocatuur

Strafrecht

In het strafrecht zijn de rechtsregels vastgelegd die bepalen wat strafbaar is, een strafbaar feit is een overtreding of een misdrijf. Raafs advocatuur helpt jou om een zaak zo goed mogelijk af te handelen binnen het strafrecht. 

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00062
raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00010

Rechtsbijstand in iedere fase van het strafproces

Wanneer je te maken krijgt met het strafrecht, komt er veel op je af. Wij verlenen daarom rechtsbijstand in iedere fase van het strafproces: de aanhouding en voorlopige hechtenis, de vervolging in eerste aanleg, het hoger beroep bij het gerechtshof en het cassatieberoep bij de Hoge Raad.

 • Aanhouding en de voorlopige hechtenis
 • Beslissing over vervolging
 • Hoger beroep en cassatie
 • Schadevergoeding

Als blijkt dat je onschuldig bent, kun je mogelijk aanspraak doen op een schadevergoeding. Ook bij het indienen van een verzoek tot schadevergoeding kunnen wij je helpen.

Aanhouding en voorlopige hechtenis »

Beslissing over vervolging »
Hoger beroep en cassatie »
Schadevergoeding »

Fase

Aanhouding en de voorlopige hechtenis

Als er een redelijk vermoeden bestaat dat u zich schuldig hebt gemaakt aan een strafbaar feit, dan kan de politie u aanhouden. Aanhouding kan zowel op “heterdaad” als “buiten heterdaad” plaatsvinden. Na aankomst op het politiebureau heeft u recht op bijstand van een advocaat. U dient dan wel aan te geven dat u een advocaat wilt zien. U kunt daarbij aangegeven u of een voorkeur voor een specifieke advocaat/advocatenkantoor heeft. Ook heeft u recht op bijstand van een advocaat tijdens het politieverhoor.

Het is van groot belang dat de advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium bij de strafprocedure wordt betrokken. U hebt als verdachte het recht om te zwijgen. U hoeft namelijk niet mee te werken aan uw eigen veroordeling. Uiteraard is het van belang dat deze afweging om te zwijgen vanaf het begin – meteen na uw aanhouding – wordt gemaakt. Een advocaat kan met u de juiste proceshouding vaststellen en eventueel wijzigen. Soms is het namelijk niet raadzaam om niets te verklaren in een zaak die juist wél om een verklaring vraagt. Wij kunnen u bijstaan in het maken van uw keuze om wel of niet te zwijgen tegenover de politie of misschien alsnog een verklaring af te leggen. Aarzelt u dus niet om direct contact op te (laten) nemen met één van onze in het strafrecht gespecialiseerde advocaten.

Op het politiebureau zal vervolgens bekeken worden of er voldoende ernstige bezwaren zijn om u langer vast te houden. Hiervoor zal de officier van justitie toestemming moeten geven. Er dient dan bijvoorbeeld ook beoordeeld te worden of het langer vasthouden nog noodzakelijk is voor het politie-onderzoek.

Nadat u als verdachte bent aangehouden en overgebracht naar een politiebureau, kunt u in verzekering worden gesteld voor maximaal 3 dagen. Als de officier van justitie u daarna langer wil vasthouden, dan zal dit door een rechter-commissaris beoordeeld moeten worden. Ook hierbij is het van belang dat een advocaat u bijstaat. U kunt vervolgens maximaal 14 dagen in bewaring worden gesteld, waarbij u overgeplaatst wordt naar een huis van bewaring.

Tot slot bestaat nog een mogelijkheid voor gevangenhouding. De zogenaamde “raadkamer” van de rechtbank zal beoordelen of dit ook daadwerkelijk noodzakelijk is. Uw advocaat kan u hierin bijstaan. De maximale duur van de gevangenhouding is 90 dagen.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht vertical 00090

Fase

Beslissing over vervolging

De officier van justitie beslist op enig moment of u wel of niet vervolgd wordt. Als hij beslist om tot vervolging over te gaan, dan zult u een dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen.

Afhankelijk van de ernst van het strafbare feit waarvan u verdacht wordt en de ingewikkeldheid van de zaak, zult u moeten verschijnen bij de politierechter of de meervoudige kamer. Een politierechter is een alleensprekende rechter. Hij behandelt de minder ernstigere strafzaken en mag in het geval van een veroordeling maximaal één jaar gevangenisstraf opleggen. In de meeste gevallen doet de politierechter meteen na de zitting uitspraak. De meervoudige kamer behandelt de ernstigere strafzaken en bestaat uit drie rechters. Het vonnis van de meervoudige kamer volgt veertien dagen na de zitting.

Als u een dagvaarding ontvangt, dan is het belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact met ons opneemt, zodat voldoende tijd ingeruimd kan worden om uw zaak zorgvuldig met u te bespreken en uw strafdossier op te vragen. Aan de hand van het strafdossier kan uw proceshouding worden bepaald en kan onder meer ook worden nagegaan of er nog verzoeken tot verder onderzoek gedaan moeten worden.

Onze strafspecialisten behandelen in principe ieder soort strafzaak. U kunt bij ons dan ook terecht voor zaken die betrekking hebben op:

 • Diefstal en verduistering
 • (Zware) mishandeling
 • Levensdelicten
 • Zedenzaken
 • Openlijke geweldpleging
 • Bedreiging en belediging
 • Vernieling
 • Verkeerszaken, zoals rijden onder invloed
 • Fraude en witwassen

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht vertical 00056

Fase

Hoger beroep en cassatie

Tegen het vonnis van de politierechter en de meervoudige kamer kan hoger beroep worden ingesteld door de verdachte en de officier van justitie. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan het gerechtshof.

Het gerechtshof behandelt en beoordeelt de zaak in principe helemaal overnieuw. Dat is alleen anders als duidelijk aangegeven wordt dat het hoger beroep slechts op bepaalde onderdelen betrekking heeft, bijvoorbeeld de opgelegde straf door de politierechter of meervoudige kamer. In hoger beroep vindt er altijd een zitting plaats en volgt de beslissing van het gerechtshof – arrest genoemd – normaal gesproken binnen veertien dagen na de zitting.

Tegen de uitspraak van het gerechtshof kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. De Hoge Raad doet de zaak inhoudelijk niet over, maar toetst of het recht en de procesregels goed zijn uitgelegd en toegepast. Als dat niet het geval is, zal de Hoge Raad de uitspraak vernietigen en de zaak ofwel zelf afdoen, ofwel de zaak terugverwijzen.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00047

Fase

Schadevergoeding

Als u heeft vastgezeten op verdenking van een strafbaar feit en u wordt hiervan vrijgesproken door de rechter, dan kunt u bij de rechter een verzoek tot betaling van schadevergoeding indienen. Soms komt het niet eens tot een vrijspraak, en beslist de officier van justitie om u niet te vervolgen (“sepotbeslissing”). Ook dan kunt u mogelijk aanspraak maken op schadevergoeding voor de dagen die u ten onrechte hebt vastgezeten.

Het verzoek tot betaling van schadevergoeding vergt een zorgvuldige beoordeling van uw dossier en uw persoonlijke situatie. Bekeken moet worden of u recht heeft op schadevergoeding en welke schade u geleden heeft. Het kan daarbij gaan om materiële schade, bijvoorbeeld bij het verlies van werk, maar ook om immateriële schade, bijvoorbeeld bij psychische- en lichamelijke klachten. In het verzoek zal vervolgens uitgelegd moeten worden waarom de geleden schade moet worden toegewezen.

De rechter die over het verzoek moet beslissen, kan besluiten om het verzoek (deels) af te wijzen, bijvoorbeeld als hij van oordeel is dat u de verdenking zelf heeft veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om goed uit te leggen aan de rechter waarom het verzoek tot betaling van schadevergoeding moet worden toegekend.

Bent u vrijgesproken of heeft de officier van justitie besloten om u niet verder te vervolgen? Neem dan contact met ons op, zodat wij kunnen beoordelen of u recht heeft op schadevergoeding.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht vertical 00071

Waar kunnen we jou mee helpen?

Ben je op zoek naar een advocaat? Neem gerust vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen of en hoe we jou het beste kunnen helpen.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

Whatsapp
💬 hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kan ik je helpen?