Raafs Advocatuur

Vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen zonder Nederlandse afkomst. Dit kunnen vluchtelingen zijn, maar ook familieleden van mensen die wel al in Nederland wonen of mensen die in Nederland willen komen werken. Iemand die dus geen Nederlandse nationaliteit heeft, wordt beschouwd als een vreemdeling. Binnen het vreemdelingenrecht valt onder meer het asielrecht, het reguliere vreemdelingenrecht, en de vreemdelingenbewaring.

Direct naar:
Asiel- en vluchtenlingenrecht »
Regulier vreemdenlingenrecht »
Vreemdelingenbewaring »

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00016
logo vajn

Lid van Vereniging Asieladvocaten & – Juristen Nederland

logo svma

Lid van Specialistenvereniging Migratierecht Advocaten

logo stichting migratierecht

Lid van Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV)

Asielrecht

Als een persoon uit noodzaak zijn land verlaten heeft, omdat zijn leven, veiligheid of vrijheid in dat land in gevaar is vanwege een geloofsovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of politieke overtuiging, dan kan iemand in Nederland in aanmerking komen voor een asielvergunning. Ook wanneer het aannemelijk is dat iemand om andere redenen het risico loopt te worden gedood of onmenselijk te worden behandeld bij terugkeer naar het land van herkomst, kan een asielvergunning worden verleend. We spreken hier over het zogenaamde asielrecht.

Raafs Advocatuur biedt hulp bij het indienen van een asielaanvraag of herhaalde asielaanvraag. Goede rechtsbijstand in het asielrecht is zeer essentieel, omdat asielzoekers doorgaans weinig kennis hebben van de regels en procedures in Nederland en zich ook vaak niet volledig bewust zijn van hetgeen wél en niet belangrijk is bij de beoordeling van hun asielaanvraag. De Immigratie- en Naturalisatiedienst beoordeelt of de asielaanvraag moet worden ingewilligd of niet. De beslissing wordt gebaseerd op grond van de verklaringen die de asielzoeker gegeven heeft, de bewijzen die hij heeft overgelegd en de informatie die zoal bekend is over de veiligheidssituatie in het betreffende land.

Als de asielaanvraag wordt ingewilligd, dan krijgt de asielzoeker een verblijfsvergunning. Mocht de asielaanvraag worden afgewezen, dan heeft de asielzoeker het recht om tegen die beslissing in beroep te gaan bij de rechtbank. De rechtbank buigt zich dan over de vraag of de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot de afwijzende beslissing is kunnen komen. Als het beroep gegrond wordt verklaard, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst veelal een nieuwe beslissing dienen te nemen. In het geval het beroep ongegrond wordt verklaard, bestaat de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. Het voeren van hoger beroepsprocedures in asielzaken is één van de bijzondere specialiteiten van Raafs Advocatuur.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht vertical 00053
raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht vertical 00071

Reguliere vreemdelingenrecht

Er zijn ook vreemdelingen in Nederland die geen asielzoekers zijn, maar om een andere reden naar Nederland willen komen. We spreken hier over het reguliere vreemdelingenrecht. De Vreemdelingenwet bepaalt hierbij in welke gevallen een vreemdeling rechtmatig in Nederland mag verblijven en voor welke verblijfsdoelen een verblijfsvergunning verleend wordt.

Alle verblijfsaanvragen die geen betrekking hebben op het asielrecht, vallen onder het reguliere vreemdelingenrecht. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • Verblijfsvergunning gezinshereniging/gezinsvorming
  • Verblijfsvergunning met als verblijfsdoel het ondergaan van een medische behandeling
  • Verblijfsvergunning als zelfstandige
  • Verblijfsvergunning als kennismigrant (“highly skilled migrant”)
  • Verblijfsvergunning als student
  • Verblijfsvergunning als EU onderdaan of partner/gezinslid van een EU onderdaan
  • Verblijfsvergunning als Turkse werknemer of zelfstandige (Turks associatierecht)
  • Verblijfsvergunning als economisch niet actieve of de investeerdersregeling in Nederland
  • Verblijfsvergunning op grond van humanitaire redenen en schrijnendheid.
  • Verblijfsvergunning op grond van “voortgezet verblijf”.

Wij kunnen u niet enkel behulpzaam zijn bij het aanvragen, verlengen en wijzigen van bovenstaande verblijfsvergunningen, maar ook bij het voeren van procedures tegen de afwijzing of intrekking ervan.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

Vreemdelingenbewaring

Wanneer een vreemdeling zich niet of niet op tijd aan zijn verplichting houdt Nederland te verlaten, kan hij in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Vreemdelingenbewaring heeft als doel vreemdelingen gedwongen uit te zetten naar hun land van herkomst. Er moet dan wel een risico aanwezig zijn dat de vreemdeling zich zal onttrekken aan het toezicht én er moet ook daadwerkelijk zicht op uitzetting bestaan.

Als het voornemen bestaat een vreemdeling in vreemdelingenbewaring te stellen, bestaat er een recht op een advocaat. De advocaat kan het gehoor dat gehouden wordt voordat een vreemdeling in vreemdelingenbewaring wordt gesteld, bijwonen. Soms voorkomt dat een voorgenomen detentie. Wordt de vreemdeling toch in bewaring gesteld, dan kan er beroep bij de rechtbank worden ingediend, en zo nodig hoger beroep. Als blijkt dat de vreemdeling ten onrechte in vreemdelingenbewaring is gesteld, moet hij direct worden vrijgelaten en heeft hij recht op schadevergoeding.

Raafs Advocatuur is gespecialiseerd in vreemdelingenbewaringszaken.
Al menig vreemdeling is in vrijheid gesteld en heeft schadevergoeding gekregen vanwege het succesvol optreden van het kantoor.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

raafs advocatuur advocaat limburg sittard vreemdenlingenrecht assielrecht bestuursrecht strafrecht horizontal 00047

Waar kunnen we jou mee helpen?

Ben je op zoek naar een advocaat? Neem gerust vrijblijvend contact op, dan bekijken we samen of en hoe we jou het beste kunnen helpen.

Whatsapp: +31 (0)6 14 22 30 74

Whatsapp
💬 hulp nodig?
Hallo 👋
Hoe kan ik je helpen?